Happy birthday William Chandler.

Happy birthday.

Happy Birthday Bill!

Happy birthday.

Froelich Geborenstag!