InterNACHI University Logo

InterNACHI University Logo
http://www.nachi.org/logos.htm#university

Final version.