Less than $35,000? No permit needed (Oregon)

http://ballotpedia.org/wiki/index.php/Oregon_Ballot_Measure_63_(2008)