University of Wisconsin Sprinkler System course.

University of Wisconsin course brochure now includes InterNACHI logo: http://www.nachi.org/university-of-wisconsin-sprinkler-training-brochure.htm