Joe Ferry to speak at AZ NACHI meeting Aug 1

Joe Ferry to speak at AZ NACHI meeting August 1.

http://az.nachi.org/arizona/

Thank you Joe Ferry