NACHI and MAREI in the news.

http://www.nachi.org/nachimarei2006.htm