NY State Radon Dept. presenting at InterNACHI meeting in Albany on Dec. 10, 2008.

http://ny.nachi.org/newyorkcapitalregion/event402.html