"Educated Tested Verified Certified" ?... B.S. InterNACHI countersues ASHI

https://www.nachi.org/ashi-ebphi-lawsuit.htm

1 Like